Featured Lifestyle Visit

หนังสือเดินทางฉบับ “ผู้เยาว์”

หนังสือเดินทางฉบับ”ผู้เยาว์”

การเดินทางไปต่างประเทศนั้นทุกคนที่เดินทางไปจะต้องมีหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญเพื่อไว้ใช้ในการแสดงตน แม้กระทั่งวัยเยาว์ก็ต้องมีหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ เพื่อการเป็นประโยชน์ต่อตนเองและเป็นการเข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับวัยเยาว์จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนั้นเรามีมาฝากผู้อ่านกันค่ะ

ข้อมูลการทำหนังสือเดินทางสำหรับผู้เยาว์ (E-PASSPORT)

ผู้ปกครองที่มีความประสงค์ทำหนังสือเดินทางให้กับบุตรหลาน ซึ่งท่านต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ดังนี้

 • สูติบัตร (แรกเกิด ถึง 15 ปี) บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีอายุ 7 ถึง 20 ปี)
 • บิดา – มารดาไปลงนาม หรือมีหนังสือยินยอมผ่านทางทีว่าการอำเภอ  (หนังสือยินยอม คือ หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศและยินยอมให้ทำสัญญายินยอมชดใช้ค่าเสียหายของผู้เดินทางไปต่างประเทศ) หรือ ปค.14   (ปค.14 คือ หนังสือรับรองการปกครองบุตร กรณีที่เกิดจากบิดา มารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรส บิดาไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตร และไม่มีคำพิพากษาว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา โดยเป็นกรณีว่ามารดา เลี้ยงดูบุตรแต่เพียงผู้เดียว)
 • บัตรประจำตัวประชาชนบิดา – มารดา (ฉบับจริง)
 • ทะเบียนบ้านผู้เยาว์ (ฉบับจริง)

การให้ความยินยอม กรณีขอหนังสือเดินทางผู้เยาว์

กรณีผู้เยาว์อายุไม่ถึง 15 ปี
ผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น บิดา มารดา ต้องมาลงนามยินยอมด้วยตนเอง หากคนใดคนหนึ่งไม่สามารถมาลงนามได้ จะต้องทำหนังสือยินยอมผ่านที่ว่าการอำเภอ

กรณีผู้เยาว์อายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์
หากผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้ จะต้องทำหนังสือยินยอมผ่านที่ว่าการอำเภอ แล้วมอบหมายให้ผู้เยาว์นำเอกสารไปยื่นพร้อมหลักฐานอื่นๆ

กรณีผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ต่างประเทศ
ให้ผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ทำหนังสือยินยอมผ่านสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่พำนักอยู่ หากผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนด้วย

กรณีบิดา – มารดา หย่าขาดกันตามกฎหมาย
ให้แสดงบันทึกการหย่า(ฉบับจริง) กรณีนี้ผู้มีอำนาจปกครองบุตรตามบันทึกการหย่า เป็นผู้มีอำนาจลงนามยินยอมได้แต่เพียงผู้เดียว

กรณีบิดา – มารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย และบิดาไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตร
มารดาสามารถลงนามฝ่ายเดียวได้ โดยยื่นบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงต่อเจ้าหน้าที่ และให้ทำการบันทึกคำให้การรับรองการปกครองบุตร (ปค.14) ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายและบิดาไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรและมารดาเป็นผู้อุปการะบุตรฝ่ายเดียว ที่เขต/อำเภอทีมีภูมิลำเนาอยู่ออกให้

เอกสารเพิ่มเติม(ตามความจำเป็นแต่ละกรณี)

 • ทะเบียนบ้าน
 • ใบเปลี่ยนชือหรือนามสกุล
 • ทะเบียนการรับรองบุตร หรือบุตรบุญธรรม
 • ทะเบียนสมรส
 • ทะเบียนหย่า พร้อมบันทึกการหย่า
 • คำสั่งศาลให้เป็นผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย

กรณีต่างๆ เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง

 •  กรณีหนังสือเดินทางยังมีอายุ จะต้องนำหนังสือเดินทางเล่มเดิมมาแสดง และขอยกเลิก
 • กรณีหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุแต่เกิดสูญหายจะต้องนำใบแจ้งความมาแสดงด้วย
 • กรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิมหมดอายุจะต้องนำมาแสดงด้วย

หนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ตนี้ถือว่าเป็นเอกสารที่สำคัญมากที่สุดสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ควรเก็บรักษาไว้อย่างดีและพกติดตัวตลอดเวลา เพื่อความสะดวกในการแสดงตนและการตรวจค้น

 • ห้ามขีด เขียน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในเล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ห้ามแกะ ตัด เย็บ เจาะรู หรือกระทำใด ๆ ที่อาจทำให้ปกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความเสียหาย
 • ห้ามตัด งอ บิด หรือกระทำใด ๆ ที่อาจทำให้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ยับย่น หรือ เปลี่ยนรูปไปจากเดิม
 • ไม่ควรเก็บหนังสือเดินทางไว้ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก หรือสนามไฟฟ้าสูง และบริเวณที่มีคลื่นความถี่วิทยุ เช่นโทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ หรือไมโครเวฟ หลีกเลี่ยงการวางวัตถุสิ่งของที่มีน้ำหนักมากบนหนังสือเดินทาง
 •  ควรเก็บหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในห้องที่แห้ง อากาศเย็น ไม่อับชื้น หลีกเลี่ยงการนำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าใกล้วัตถุที่มีความร้อนซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่า 50 องศาเซลเซียส สถานที่มีแสงแดดส่องถึงได้เป็นเวลานาน สถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เปียกแฉะ สัมผัสน้ำ หรือสถานที่ใกล้สารเคมีต่าง ๆ รวมทั้งสถานที่ที่มีฝุ่นละออง
 • ผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศเป็นระยะเวลานาน ควรแจ้งชื่อ ที่อยู่ให้สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เดินทางไปพำนักทราบ รวมทั้งแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทุกครั้ง เพื่อสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยสามารถติดต่อท่านได้ในยามฉุกเฉิน
 • หนังสือเดินทางเป็นเอกสารอันมีค่า ไม่ควรให้ตกไปอยู่ในความครอบครองของบุคคลที่มิได้รับมอบหมาย บุคคลสัญชาติไทยถือหนังสือเดินทางได้ฉบับเดียว หากหนังสือเดินทางสุญหาย ผู้ถือจะต้องแจ้งกองหนังสือเดินทาง หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น หรือสถานทูต สถานกงสุลไทยทราบทันที

ค่าธรรมเนียม

 •  ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือเดินทาง 1,000 บาท
 • ค่าจัดส่งหนังสือเดินทางไปรษณีย์ (EMS) 40 บาท (ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว)

สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-222080-1 , 076-222083 

โทรสาร 076-222082

ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.