Lifestyle Student

“สถาบันอนาคตศาสตร์” เส้นทางสู่อนาคตเพื่อลูกน้อย

คุณลองแบมือทั้งสองข้างขึ้น แล้วสำรวจไปทั่วฝ่ามือ คุณมองเห็นอะไรบ้าง?  แน่นอนเส้นลำพังลายมือที่แตกแขนงกัน ราวกับสายน้ำคงบอกอะไรไม่ได้ เว้นเสียแต่จะมีเครื่องมือวิเศษ ที่อ่านอนาคตบนฝ่ามือได้เท่านั้น

ใครๆ ก็ว่า โลกสมัยนี้เปลี่ยนเร็ว โครงสร้างสังคมถูกเปลี่ยนไป ผู้คนไม่เหมือนเดิม ทั้งเรื่องความเชื่อ ความประพฤติ วิธีคิดต่างๆนานา และแทบจะคาดเดาไม่ได้ แต่เรารู้หรือไม่ว่าลึกๆแล้ว อะไรที่เป็นแรงขับให้คนยุคใหม่เป็นและทำในสิ่งที่เขาทำอยู่ทุกวันนี้ แท้จริงแล้วพวกเรากำลังตามหาอะไรกัน? และเป็นที่เชื่อแน่ว่า “เด็กและเยาวชน” จะกลายเป็น key word ที่สำคัญในอนาคตของพ่อแม่ผู้ปกครอง ประเทศชาติ รวมไปถึงตัวของเขาเองด้วย

พ่อแม่ ที่รักลูกเป็นห่วงอนาคตของลูก ก็พยายามจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูก เพื่อความสุขสบายและความมั่นคงในชีวิตของลูกในอนาคต นั่นคือ “การศึกษา”  แต่วิชาชีวิต ที่สอนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สอนความเป็นจริงของชีวิต สอนวิธีให้มีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า กลับมีพ่อแม่น้อยคนนักที่เห็นความสำคัญ

เด็กและเยาวชนทุกคนจำเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่และดูแลอย่างเหมาะสมและรอบด้าน ในแต่ละช่วงวัยจากพ่อแม่ ผู้ดูแล ชุมชน และสังคมด้วยความรู้ที่หลากหลายแบบสหวิชาชีพ รวมทั้งต้องใช้ทักษะ และเจตคติที่เห็นคุณค่าของเด็ก ดังนั้น ธุรกิจด้านการประเมินอัจฉริยะด้วยพันธุศาสตร์ลายนิ้วมือ จึงเข้ามามีบทบาทให้กับผู้ปกครองในยุคนี้ เนื่องจากเป็นยุคของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างเต็มตัว !

อนาคตศึกษาหรือ อนาคตศาสตร์ คือ การทำนายเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น โดยใช้หลักการ เหตุผล การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน รวมทั้งประวิติศาสตร์ในการทำนายและวิเคราะห์อนาคต พิจารณาจากความเป็นไปได้ต่าง ๆ ของการเปลี่ยนแปลงหรือดำเนินไปของเหตุการณ์ปัจจุบัน ทั้งทางสังคมและธรรมชาติ อนาคตศาสตร์จะศึกษาอนาคตจากปัจจุบันโดยอาศัยมุมมองจากหลาย ๆ ด้านทั้ง สังคมวิทยา และจิตวิทยา

NST เป็นบริษัทที่เน้น การพัฒนาและวิเคราะห์พหุปัญญา ศักยภาพแฝงของแต่ละบุคคล มีวัตถุประสงค์ในการใช้ระบบ DGPA โดยผนวกกับ Dermatoglyphics เป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์จุดดีเลิศ และจุดที่ต้องเสริมสร้างของ สมองในแต่ละบุคคล ให้ทราบถึงศักยภาพ ด้านพหุปัญญาก่อนกำเนิด และความสามารถของธรรมชาติและรายบุคคล นำความสามารถพิเศษเหล่านั้นมาใช้กับตัวเอง การงาน ชีวิตประจำวัน ทางบริษัทหวังว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีขององค์กร และครอบ ครัว โดยนำเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ และยีนทางพันธุกรรมมาทำความเข้าใจตัวเอง สร้างความสัมพันธ์ที่ปราศจากความขัดแย้ง เพื่อให้เป้าหมายของชีวิตสมบูรณ์แบบและเป็นการยืนยันคุณค่าของชีวิต

เทคโนโลยีและที่ปรึกษาบริษัท
บริษัท NST ได้ร่วมมือกับ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ประเทศไต้หวันและฮ่องกง พัฒนาด้าน ระบบซอฟต์แวร์ และฮาร์แวร์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญสาขาอาชีพหลักในด้านเทคโนโลยีการประมวลภาพออฟติคัล และระบบไบโอ เมตริก ร่วมพัฒนา คิดค้น

DGPADGPA

นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทีมวิจัยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Dermatoglyphics ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี มุ่งมั่นในการถอดรหัสศักยภาพแฝงที่ติดตัวมาแต่กำเนิดของพันธุกรรมศาสตร์ รวบรวม สะสม สร้างเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ และนำมาบูรณาการกับสิ่งแวดล้อมการศึกษาของบุคคลภายหลังกำเนิด อีกทั้งได้รับเกียรติจาก มหาวิทยาลัย และ ดร.ผู้เชี่ยว ชาญด้านการศึกษา และนักจิตวิทยาของเมืองไทยมาเป็นที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์

DGPA
นักวิเคราะห์ชาวไต้หวัน chao jia rong

สิ่งนี้ช่วยผู้ปกครองได้เมื่อต้องการ

 • ทำให้เข้าใจอุปนิสัยโดยธรรมชาติของลูกสร้างความเข้มแข็งในข้อได้เปรียบ ที่มีมาแต่กำเนิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
 • กำหนดเป้าหมาย กำหรดการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามศักยภาพแฝงที่มีมาแต่กำเนิด
 • สำรวจตัวเองว่าได้แสดงท่าที และวิธีการอบรมบ่มเพาะที่ถูกต้องหรือไม่
 • ช่วยประหยัดเวลา แรงกายแรงใจ ค่าใช้จ่ายในการเรียนการอบรมที่ไม่จำเป็น
 • ค้นหาจุดเด่น และจุดที่ต้องเสริมสร้างของสมองที่ติดตัวมาแต่กำเนิด เพื่อสร้างการสื่อสารที่ถูกต้อง เหมาะสม ลดภาวะการขัดแย้ง ระหว่างผู้ปกครองและบุตร

 สิ่งที่ได้กับตัวเด็ก

 • ได้รับการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
 • สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง จากการปลูกฝังแนวคิด ทัศนคติที่เหมาะสม
 • เมื่อทราบจุดเด่นในตัวเองถูกค้นพบ ทำให้รู้สึกมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
 • การเรียนรู้ในวัยเด็กที่มีแต่ความสุขลดความเครียด
 • ก้าวเดินตามแนวทางที่เหมาะสมกับตนเอง และความถนัดถูกดึงมาใช้ได้อย่างเต็มที่

สำหรับวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่

 • ทำให้รู้จักตนเองและการวางตำแหน่งตนเองได้ชัดเจนขึ้น
 • ค้นพบความสามารถที่แท้จริง ความสนใจของตัวเอง และนำไปประยุกต์ใช้ประกอบกับการเลือกสาขาวิชาเรียนในอนาคต
 • ใช้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อนำมาสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลอื่น สังคม
 • สร้างความแน่ใจกับประเภทงานที่ถนัด ก่อนที่จะทำงานอย่างเป็นทางการ
 • ค้นพบทิศทาง การทำงานที่ทำให้ตัวเองมีความสุขจริงๆและประสบความสำเร็จที่รวดเร็ว

DGPA

DGPA

หลังจากการวิเคราะห์ จะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ นับจากวันที่สแกนลายนิ้วมือ เพื่อส่งผลไปยังประเทศไต้หวัน เพื่อทำการวิเคราะห์ และถอดรหัสศักยภาพแฝงที่ติดตัวมาแต่กำเนิดของพันธุกรรมศาสตร์

DGPA
ตัวอย่างรูปเล่มที่ได้หลังจากผลการวิเคราะห์สำเร็จ

DGPA

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ ที่อยากจะให้ลูกเป็นในสิ่งที่ตนเองต้องการ แต่คุณพ่อคุณแม่ต้องใช้สติในการอธิบายความคาดหวังที่มี ต่อลูก เพื่อทำให้ลูกยอมรับ การค้นพบจุดสมดุลภายใต้ความสามารถของลูก พรสวรรค์ ความใฝ่ฝัน ความคาดหวัง นี่คือ หน้าที่สำคัญที่สุดที่พ่อแม่จะต้องเข้าใจในศักยภาพของลูกพร้อมกับความหวังที่ไม่กดทับความสามารถของลูกคุณ

ระบบ DGPA ใช้ Dermatoglyphics เป็นพื้นฐาน และใช้เทคนิคในระบบไบโมเมตริกในการจัดเก็บลายนิ้วมือส่วน บุคคล หลังจากนั้นข้อมูลที่เก็บได้จะถูกรวบรวม ทำการเปรียบเทียบเชิงปริมาณในการแยกแยะ จัดหมวดหมู่ของลายนิ้วมือ จากนั้น จึงนำข้อมูลที่ได้มาทำการเปรียบเทียบเพื่อความแม่นยำกับโปรแกรมในระบบ DGPA ซึ่งเป็นการถอดรหัสพันธุกรรมที่มีมาแต่กำเนิด สุดท้ายจึงประมวลผลเป็นผลการรายงานที่มีข้อมูลไม่ซ้ำใคร

DGPA

 

DGPA

ยอมรับกันว่าในเด็กก่อน 14 ปีผลจะแม่นยำถึง 90% ส่วนในผู้ใหญ่ 70%

ศาสตร์การวิเคราะห์ลายเส้นนิ้วมือ (Dermatoglyphics Analysis) คือ การศึกษาลายนิ้วมือ ลายฝ่ามือ และลายฝ่าเท้า ลายเส้นนิ้วมือ เริ่มปรากฏตั้งแต่อายุ 13 สัปดาห์ในครรภ์ และสมบูรณ์ประมาณสิ้นสุดสัปดาห์ที่ 21 จากนั้นจะคงที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกเลยตลอดชีวิต เส้นลายนิ้วมือของแต่ละบุคคล มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง เอกลักษณ์แห่งตน คือ การค้นหาตัวตนที่แท้จริง เพื่อ… รู้ตัวว่าเราคือใคร รู้ตัวว่าทุกคนมีความแตกต่างกัน เราต้องยืนหยัดได้ด้วยตัวของเรา เราไม่จำเป็นต้องเหมือนกับคนอื่นในทุกเรื่อง

“ถ้าอยากมีอนาคตก็ต้องตั้งเป้าให้ชัดเจน เดินหน้าอย่างมั่นคง อาศัยปัญญาและสติเป็นเครื่องมือถากถางสร้างทางไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์”

ศูนย์วิเคราะห์ความถนัดตั้งแต่กำเนิด เปิดอย่างเป็นทางการแล้วที่จังหวัดภูเก็ต สนใจสอบถามรายละเอียดที่…

ชั้น 5 อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว บริษัท อินฟินิท อินไซท์ จำกัด ถนนเยาวราช ตำบตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร.081-4762614 , 076-307062 , 076-510802
E-mail : admin@nst-inter.com
Website : www.nst-inter.com

DGPA

DGPA

DGPA
ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ (บางส่วน)

DGPA

DGPA

DGPA

DGPA

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.