Student

ภาษาอังกฤษ”คุณครูสมศรี” ครูไทย…ที่เข้าใจหัวใจเด็กไทย

“อยากให้ลูกพูดภาษาอังกฤษเก่งๆ แต่ไม่รู้จะเริ่มให้เรียนอายุเท่าไหร่ดี?” ‘ลูก เรียนอนุบาล ชอบพูดภาษาอังกฤษมาก จะส่งให้ลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติเลย ดีไหม?’ หรือ กระทั่ง “ครูอนุบาลพูดภาษาอังกฤษเพี้ยน ไม่อยากให้เขาติด สำเนียง จะให้เริ่มเรียนตอนอยู่ชั้นประถมจะทันไหม?”

ปัญหาเหล่านี้ไม่เพียงรบกวนจิตใจพ่อแม่ ผู้ปราถนาจะเห็นเจ้าตัวน้อยสื่อสาร ภาษาอังกฤษคล่องดั่งเจ้าของภาษาเท่านั้น หากว่ายังมีนัยสำคัญเชิงนโยบายใน การวางหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเจ้าของภาษาที่ 2 ของ นานาประเทศ รวมถึงเมืองไทย ที่นับวันภาษาอังกฤษจะทวีความสำคัญมากขึ้น ในชีวิตประจำวัน ไม่เว้นแม่แต่กระทั่งเด็กๆวัยไม่กี่ขวบ…

เราเหลือเวลาอีกแค่ 1 ปีกว่าเท่านั้น ในปี 2558 ประเทศไทยจะต้องรวมเป็น ประชาคมอาเซียน ที่มีผู้คนต่างเชื้อชาติ ต่างภาษาเดินทางหลั่งไหล แลกเปลี่ยน มายังประเทศไทย การทำมาหากิน การไปมาหาสู่กันจะสะดวกมากขึ้น ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้นแล้วภาษาอังกฤษจึงทำหน้าที่เป็นภาษากลางในการสื่อสารกัน

การที่เด็กจะชอบหรือไม่ชอบภาษาอังกฤษนั้นถ้าถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก เด็ก เกิดความชอบด้วยตัวเอง ก็จะเป็นผลดีต่อเด็กค่ะ ไม่จำเป็นต้องไปบังคับเขา เพราะความชอบจะอยู่ในจิตวิญญาณของเขาเอง เขาจะไขว่คว้าหาความรู้ โดย ไม่จำเป็นต้องเรียนพิเศษนอกเหนือจากเรียนในห้องค่ะ เช่น ฟังเพลง ดูหนัง อ่านหนังสือพิมพ์ ซึ่งทุกอย่างต้องเป็นภาษาอังกฤษ แต่ถ้าปลูกฝังเท่าเท่าไหร่ก็ ไม่เกิดผลอันนี้อยู่ที่ความสามารถและความสนใจของเขา

ปัญหามีอยู่ว่าเด็กไทยจำนวนมากยังไม่ตื่นตัวกับการรวมเป็นสมาคมอาเซียน เรามีการศึกษาเรียนรู้จักประเทศเพื่อนบ้านของเราน้อยมาก ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเราศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคเอเชียอาเซียนอย่างจริง จัง

อีกเรื่องหนึ่งที่น่าเป็นห่วงคือทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของเด็กไทยซึ่งยังอ่อนอยู่มาก เด็กไทยส่วนใหญ่เก่งไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ แต่สื่อสารไม่ได้  เพราะขาดโอกาสในการสื่อสาร และอาจเขินอายที่จะพูดภาษาอังกฤษ และ ปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งคือศักยภาพของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในไทย

“คุณครูสมศรี ธรรมสารโสภณ”  (ครูสมศรี) ครูไทย…ที่เข้าใจหัวใจเด็กไทย ติวเตอร์สาวอารมณ์ดี มากความสามารถ ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก จากนักเรียนม.ปลายในขณะนี้ เด็กๆมักจะเรียกว่า “ครูสมศรี” โดยเปิดสถาบันสอนและกวดวิชาภาษาอังกฤษชื่อดังของเมืองไทย โดยมีทั้งหมด 22 สาขา หนึ่งในนั้นก็คือจังหวัดภูเก็ต

ครูสมศรี

ครูสมศรี

 • เน้นการสอนควบคู่คุณธรรม เด็กเรียนแล้วต้องมีความสุข มีความมั่นใจ และก่อตัวเป็นสมาธิ ซึ่งเป็นปัจจัยในการพัฒนาทักษะทางภาษา
 • เน้นการสอนให้มีความรู้จริง
 • เน้นภาษาควบคู่วัฒนธรรมและการใช้ภาษาอย่างถูกกาละเทศะ
 • เน้นการนำไปใช้ได้จริงในด้านวิชาการ การสอบ และการศึกษาต่อในระดับสูง
 • เน้นการประเมินผลนักเรียนเป็นระยะ เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
 • เน้นการสอนให้นักเรียนเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม

สไตส์การสอน หรือเทคนิคของครูสมศรี   คือทำโรงเรียนให้เป็นบ้าน และทำให้ห้องเรียนที่ไม่ใช่ห้องเรียน แต่เหมือนกับเป็นห้องที่เข้ามาแล้วได้รับความรู้ มีความบันเทิงสอดแทรก ไม่ซีเรียส เพราะถ้าเด็กมีความรักและสนุกกับการเรียนภาษาแล้ว มันจะทำให้เด็กเรียนได้ดีขึ้น

ครูสมศรี

ครูสมศรี

ส่วนทฤษฎีในการเรียนนั้น มีดังนี้

 • EEU คือ English for everyday use อังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน
 • English for future career คือ ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
 • English for academic purpose ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในวิชาการ

ส่วนเคล็ดลับในการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ดี คือ “ครูที่ยิ่งใหญ่ คือ ครูที่ใส่ใจในใจหนู” การเรียนที่ดีคือเจ้าตัวต้องเป็นครูเอง และเจ้าตัวต้องเป็นคนสั่งตัวเองซ้ำๆ”

ครูสมศรีช่วยให้เด็กชอบภาษาอังกฤษได้โดย…

 • สร้างความรัก ความมั่นใจ และสมาธิให้เกิดในตัวเด็ก
 • สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กกลับไปพึ่งตนเอง
 • สร้างความรู้และความสามารถในการใช้ทักษะขั้นกลไลในการใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง
 • สร้างกระบวนการทางความคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ ซึ่งจะทำให้เด็กกล้าคิด กล้าทำนายเหตุการณ์ และนำไปสู่การวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ด้วยตัวเอง

ครูสมศรี

ครูสมศรี

การที่เด็กจะชอบหรือไม่ชอบภาษาอังกฤษนั้น ถ้าถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก เด็กเกิดความชอบด้วยตัวเอง ก็จะเป็นผลดีต่อเด็กค่ะ ไม่จำ เป็นต้องไปบังคับเขา เพราะความชอบจะอยู่ในจิตวิญญาณของเขาเอง เขาจะไขว่คว้าหาความรู้ โดยไม่จำเป็นต้องเรียนพิเศษนอก เหนือจากเรียนในห้อง เช่น ฟังเพลง ดูหนัง อ่านหนังสือพิมพ์ ซึ่งทุกอย่างต้องเป็นภาษาอังกฤษ แต่ถ้าปลูกฝังเท่าเท่าไหร่ก็ไม่ เกิดผลอันนี้อยู่ที่ความสามารถและความสนใจของเขาแล้วล่ะค่ะ

ดังนั้น ปัญหาเหล่าการเรียนภาษาอังกฤษ ไม่เพียงรบกวนจิตใจพ่อแม่ ผู้ปราถนาจะเห็นเจ้าตัวน้อยสื่อสารภาษาอังกฤษคล่องดั่งเจ้าของภาษาเท่านั้น หากว่ายังมี นัยสำคัญเชิงนโยบายในการวางหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะเจ้าของภาษาที่ 2 ของนานาประเทศ รวมถึงเมือง ไทย ที่นับวันภาษาอังกฤษจะทวีความสำคัญมากขึ้นในชีวิตประจำวัน ไม่เว้นแม่แต่กระทั่งเด็กๆวัยไม่กี่ขวบ

ถึงเวลาแล้วที่เด็กไทยจะต้องพัฒนาตนเองในการเรียนรู้ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์ใน ประชาคมอา เซียน ณ วันนี้เป็นต้นไป

“คุณครูสมศรีไม่มีค่าตัว เพียงแต่ปรารถนาที่จะทำตนให้มีค่า”

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ที่ให้มากกว่าวิชาภาษาอังกฤษ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ..

โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษคุณครูสมศรี ภูเก็ต
อาคารรู้ศึกษารู้สึกตัว ชั้น 5 132 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
Tel : 076-510804 , 076-510805
Fax : 076-510806
Website : www.Kru-somsri.ac.th
Facebook : www.facebook.com/krusomsri

ครูสมศรี

ครูสมศรี
Kru Somsri Application

ครูสมศรี

ครูสมศรี

ครูสมศรี

ครูสมศรี

ครูสมศรี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.