Featured Lifestyle Visit

อาคารยิมเนเซี่ยมนครภูเก็ต 4,000 ที่นั่ง

อาคารยิมเนเซี่ยมนครภูเก็ต 4,000 ที่นั่ง

ภาพ : สิริพงษ์ มุกดา 

เมื่อปี พ.ศ.2553 รัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้สนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน 154 ล้านบาท ตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬา ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง พ.ศ.2555 (แผนฟื้นฟูรอบที่ 2) เพื่อจัดสร้างอาคารยิมเนเซี่ยม ขนาด 4,000 ที่นั่ง ให้เป็นสนามกีฬามาตรฐานในระดับนานาชาติ เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬา

อาคารยิมเนเซี่ยมนครภูเก็ต 4,000 ที่นั่ง

ต่อมาเทศบาลนครภูเก็ต ได้ดำเนินการหาผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารตามแบบมาตรฐาน กกท.จังหวัดภูเก็ต โดยได้ทำสัญญาว่าจ้างบริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด ดำเนินการก่อสร้างในวงเงิน 152,999,000 บาท กำหนะระยะเวลาก่อสร้าง รวม 720 วัน ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย

อย่างไรก็ตามสำหรับอาคารยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง เป็นอาคารที่ทันสมัยได้มาตรฐาน เป็นอาคารที่สามารถรองรับการแข่งขันกีฬาในระดับประเทศและในระดับนานาชาติได้อันจะเป็นการเสริมสร้างความสุข สร้างคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ทั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวและกีฬาในระดับนานาชาติ กระตุ้นเศรษฐกิจ และรายได้จากการท่องเที่ยวและการกีฬาในกลุ่มชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย โดยนำกิจกรรมการกีฬามาเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นความสนใจ เพื่อให้มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน ในการแข่งขันกีฬา ฝึกซ้อมออกกำลังกายอย่างทั่วถึงในระดับนานาชาติ และเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ของประชาชนในประเทศ ให้มีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลยาเสพติด

ที่ตั้ง : สวนสาธารณะสะพานหิน เขตเทศบาลนครภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเมืองภูเก็ต

อาคารยิมเนเซี่ยมนครภูเก็ต 4,000 ที่นั่ง

อาคารยิมเนเซี่ยมนครภูเก็ต 4,000 ที่นั่ง

อาคารยิมเนเซี่ยมนครภูเก็ต 4,000 ที่นั่ง

อาคารยิมเนเซี่ยมนครภูเก็ต 4,000 ที่นั่ง

Response code is 404

One Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.