Student

เรียนศิลปะและการออกแบบที่ “Hands On Arts Studio”

แนวโน้มด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลก เข้าสู่การผันเปลี่ยนอย่างมากมาย อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค ที่เข้าสู่การรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วและง่ายดาย ในขณะที่องค์ความรู้ที่สามารถรับรู้ได้ง่ายดาย และรวดเร็ว สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวัง คือ การคัดกรองความรู้และการประยุกต์แปรรูปความรู้นำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม อย่างสร้างสรรค์นั่นเอง

ในชีวิตประจำวันคุณรู้หรือไม่ว่า ทุกแง่มุมในวิถีชีวิตจะต้องผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในการอำนวยความสะดวกให้กับชีวิต มีความสมบูรณ์ขึ้น ผ่านสภาพแวดล้อมในลักษณะต่างๆ รอบตัว คุณภาพชีวิตของมนุษย์จะดีหรือไม่ดีอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพส่วนหนึ่งด้วย ฉะนั้นการที่เราสามารถกำหนดให้ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรามีผลกระทบในทางที่ดีก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การอยู่อาศัยบนโลกนี้ของมนุษย์มีความสุข สามารถส่งเสริมให้มนุษย์มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ จรรโลงโลกนี้ให้สวยงาม

การออกแบบจึงเป็นวิชาการของอนาคตที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง “เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” เป็นแนวโน้มของการพัฒนาการทางเศรษฐกิจในยุคนี้และยุคหน้า เพราะเป็นองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน

การออกแบบ คืออะไร ?  คือ ศาสตร์แห่งความคิด และต้องใช้ศิลป์ร่วมด้วย เป็นการสร้างสรรค์เพื่อสนองต่อจุดมุ่งหมาย และนำกลับมาใช้งานได้อย่างน่าพอใจ  ความน่าพอใจนั้น แบ่งออกเป็น 3 ข้อหลักๆ ได้ดังนี้
ความสวยงาม เป็นสิ่งแรกที่เราได้สัมผัสก่อน คนเราแต่ละคนต่างมีความรับรู้เรื่อง ความสวยงาม กับความพอใจ ในทั้ง 2 เรื่องนี้ไม่เท่ากัน จึงเป็นสิ่งที่ถกเถียงกันอย่างมาก และไม่มีเกณฑ์ ในการตัดสินใดๆ เป็นตัวที่กำหนดอย่างชัดเจน ดังนั้นงานที่เราได้มีการจัดองค์ประกอบที่เหมาะสมนั้น ก็จะมองว่าสวยงามได้เหมือนกัน

ดังนั้นนักออกแบบ คือ ผู้ที่พยายามค้นหา และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หาวิธีแก้ไข หรือหาคำตอบใหม่ๆสำหรับปัญหาต่างๆ

ศูนย์ศิลปะแฮนด์ออน เปิดสอนคอร์ส ‘ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ’  วันนี้เราจะมาแนะนำการออกแบบผลิตภัณฑ์ กันค่ะ ซึ่งนับว่าสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียว กับปัจจุบันและอนาคตที่กำลังจะมาถึง

ศิลปะและการออกแบบ

การออกแบบผลิตภัณฑ์ คืออะไร ?  เป็นการออกแบบเพื่อนำมาใช้สอยในชีวิตประจำวัน โดยเน้นการผลิตจำนวนมาก ในรูปสินค้า เพื่อให้ผ่านไปยังผู้ซื้อ ผู้บริโภคในวงกว้าง คือการผลิต ผลิตภัณฑ์ ชนิดต่าง ๆ ซึ่ง มีขอบเขตกว้างขวางมากด และแบ่งออกได้มากมาย หลายลักษณะ นักออกแบบรับผิดชอบเกี่ยวกับประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามของ ผลิตภัณฑ์ งานออกแบบ ประเภทนี้ได้แก่…

  • งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์
  • งานออกแบบครุภัณฑ์
  • งานออกแบบเครื่องสุขภัณฑ์
  • งานออกแบบเครื่องใช้สอยต่างๆ
  • งานออกแบบเครื่องประดับ อัญมณี
  • งานออกแบบเครื่องแต่งกาย
  • งานออกแบบภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์
  • งานออกแบบผลิตเครื่องมือต่าง ๆ ฯลฯ

ศิลปะ มีความหมายแตกต่างแยกกันออกไปหลายความหมายด้วยกัน ซึ่งแล้วแต่ว่าบุคคลนั้นๆ จะมองศิลปะในแง่มุมใด ภายใต้หลักการหรือทฤษฎีใด ซึ่งมุมมองที่ต่างกันนี้เอง ทำให้เราได้คำนิยามของศิลปะที่แตกต่างกันออกไป

ศิลปะและการออกแบบ

ศิลปะและการออกแบบ

การออกแบบ คือ การสร้างสิ่งใหม่ หรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น ด้วยวัสดุโครงสร้าง และวิธีการที่เหมาะสมเพื่อสนองความต้องการทางด้านประโยชน์ใช้สอย หรือความต้องการด้านอื่นๆ

การออกแบบที่ดีต้องนำองค์ประกอบศิลป์เข้ามาร่วมด้วยเพื่อช่วยให้การออกแบบบรรลุจุดประสงค์และมีความงาม เช่น การออกแบบเก้าอี้นั่ง ก็ต้องวางแผนเป็นชั้นๆ โดยเริ่มจากการเลือกวัสดุว่าจะใช้อะไร ไม้หรือเหล็ก วิธีการทำ คำนวณสัดส่วนในการใช้ให้เหมาะสม และต้องคำนึงว่าเก้าอี้นั่งที่จะต้องทำนี้ต้องการความแข็งแรงคงทนมากน้อยเพียงไร รวมถึงการเลือกสีที่จะใช้ควรเป็นสีอะไรด้วย เมื่อทำเก้าอี้เสร็จแล้วใช้ไปนานๆเกิดความเบื่อในรูปทรงก็อาจจัดการปรับปรุงให้เป็นรูปแบบใหม่ให้สวย แปลกกว่าเดิม แต่ยังคงประโยชน์ดังเดิม

การออกแบบภาชนะชนิดต่างๆ นอกจากจะคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยแล้ว การนำเอาองค์ประกอบศิลป์เข้ามาร่วมด้วยก็จะช่วยให้ภาพชิ้นนั้นได้สัดส่วนที่ดี และมีความงามสัดส่วนของผู้ใช้เท่าๆกับคำนึงถึงรูปทรงและวัสดุ ตลอดจนคุณสมบัติต่างๆของวัสดุ เพื่อออกแบบตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการแต่ละอย่างโดยเฉพาะ ดังนั้นการออกแบบจึงมีความสำคัญ และมีความจำเป็นต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นอันมาก

ศิลปะและการออกแบบ

แนวโน้มด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลก เข้าสู่การผันเปลี่ยนอย่างมากมายในช่วงนี้ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค ที่เข้าสู่การรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วและง่ายดายมากขึ้น เมื่อได้ความรู้อย่างเต็มที่ก็จะต้องรู้จักการแยกแยะความรู้ให้ออกระหว่างความรู้จริง ความรู้ไม่จริง อะไรคือ เป็นได้แค่ข้อมูล อะไรสามารถใช้งานได้จริง ระดับข้อมูลจึงมีได้ในหลายๆ ระดับ ในขณะที่องค์ความรู้ที่สามารถรับรู้ได้ง่ายดาย และรวดเร็ว สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวัง คือ การคัดกรองความรู้และการประยุกต์แปรรูปความรู้นำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม อย่างสร้างสรรค์นั่นเอง

โลกแห่งการออกแบบจึงเป็นผลกระทบในทุกมิติของการดำรงชีวิต แม้สิ่งที่เล็กที่สุดในสังคมไปจนถึงสิ่งที่ใหญ่ที่สุดที่มนุษย์ควบคุมได้

สนใจเรียนภาควิชาศิลปะและการออกแบบเพื่อสร้างอนาคตของคุณได้ที่…

ศูนย์ศิลปะแฮนด์ออน Hands On Arts Studio 
ชั้น5 อาคารรู้สึกษารู้สึกตัว 132 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทร.076-510802 , 093-58026446

ศิลปะและการออกแบบ

ศิลปะและการออกแบบ

ศิลปะและการออกแบบ

ศิลปะและการออกแบบ

ศิลปะและการออกแบบ

ศิลปะและการออกแบบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.