Featured Lifestyle Visit

ศาลเจ้าพระโพธิสัตว์กวนอิน เขารัง (อ๊ามซำเซ้จูฮุด)

ศาลเจ้าพระโพธิสัตว์กวนอิน เขารัง (ซำเซ้จูฮุด)

ศาลเจ้าพระโพธิสัตว์กวนอิน เขารัง (ซำเซ้จูฮุด) ในปี พ.ศ.2544 ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมแรงร่วมทำบุญจัดสร้างศาลเจ้า โดยมี นายสุวัชชัย เอกชัยศิริ ประธานกรรมการ บริษัท เอกชัยศิริ จำกัด เป็นผู้ริเริ่ม โดยมอบที่ดินภายในโครงการของ บริษัท บริเวณสี่แยกเขารัง ด้วยงบประมาณ 8 ล้านบาทเศษ แล้วเสร็จ และทำพิธีเปิดศาลเจ้าเมื่อวันที่ 19 พ.ค.2545

ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าในสายพระโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นแนวทางที่เน้นในเรื่องของการถือศีลปฏิบัติธรรมด้วยการสวดมนต์ และเจริญภาวนาด้วยการนั่งสมาธิ ซึ่งทางศาลเจ้าได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง

ประติมากรรมการก่อสร้างอ๊ามแห่งนี้ เป็นประติมากรรมแบบจีน และบริเวณ ห้องโถงกลาง มีพระพุทธรูปหลายองค์ประดิษฐานที่นี่

ศาลเจ้าพระโพธิสัตว์กวนอิน เขารัง (ซำเซ้จูฮุด)

ศาลเจ้าพระโพธิสัตว์กวนอิน เขารัง (ซำเซ้จูฮุด)

พิธีกรรม / ประเพณี

กิจกรรมหลักของอ๊าม คือการสวดมนต์ไทย-จีน และการนั่งสมาธิ ตั้งแต่เวลา 20.00 – 21.00 น. สำหรับในวันพฤหัสบดี จะมีการสอนธรรม โดยผ่านร่างทรง ของพ่อตาโต๊ะแซะ พร้อมกับเปิดโอกาสให้ญาติธรรมที่มีปัญหาทุกข์ร้อนซักถามได้ นอกจากนี้ยังมีการเข้าร่วมกิจกรรมกับ ชมรมอ๊าม และศาลเจ้า ในช่วง เทศกาลต่างๆ เช่น ประเพณีกินผัก เป็นต้น

ความเชื่อ

ศาลเจ้าซำเซ้จูฮุด เป็นศาลเจ้าพระโพธิสัตว์ จึงมีหลักการที่เน้นการ ปฏิบัติธรรม ด้วยการสวดมนต์ภาวนา ฝึกจิต นั่งสมาธิกรรมฐาน เพื่อความสุขสวัสดี แก่ผู้ร่วมทำบุญทุกท่าน

ศาลเจ้าพระโพธิสัตว์กวนอิน เขารัง (ซำเซ้จูฮุด)

ศาลเจ้าพระโพธิสัตว์กวนอิน เขารัง (ซำเซ้จูฮุด)

Response code is 404

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.