Featured Lifestyle Visit

“เกาะสิเหร่” มนตราแห่งท้องทะเลและวัฒนธรรม

เกาะสิเหร่

เรื่อง : วรรณฤดี ดวงเกิด ภาพ : สิริพงษ์ มุกดา

เกาะสิเหร่ เป็นเกาะขนาดเล็กอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดภูเก็ตแต่ปัจจุบันนี้ได้รวมเป็นเนื้อที่เดียวกันแต่มีคลองท่าจีนกั้นระหว่างกลาง ห่างจากตัวเมือง 4 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร อยู่ในพื้นที่ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต ประชากรของเกาะสิเหร่นอกจากจะมีคนไทยอาศัยอยู่แล้ว ส่วนหนึ่งของที่นี่ยังมีชาว”อูรักลาโว้ย” หรือทีเรียกว่าชาวเล ซึ่งได้อาศัยอยู่ที่นี่มาอย่างช้านาน แต่ชาวเกาะสิเหร่ก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติ

เกาะสิเหร่

ที่นี่มีธุรกิจแพปลาและท่าเรือมีทั้งเรือเล็กเรือใหญ่จอดอยู่มากมาย ในทุกๆวันจะมีอาหารทะเลสดๆจากแพปลาต่างๆ รวมถึงอาหารแห้ง จึงเป็นที่สนใจจากพ่อค้าและแม่ค้าจำนวนมาก

นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอีกมากมาย เกาะสิเหร่จึงเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต

เกาะสิเหร่ เป็นพื้นที่ไม่เหมาะกับการเล่นน้ำ เพราะน้ำมีลักษณะปนโคลนแต่ถึงอย่างไรที่นี่ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวไว้ต้อนรับผู้มาเยือนรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน

เกาะสิเหร่

เกาะสิเหร่

แหลมตุ๊กแก เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวเล หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ชาวไทยใหม่” ที่มาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ที่เกาะสิเหร่ มีจำนวนมากกว่า 200 หลังคาเรือน ใช้ภาษาพูดแต่ไม่ใช้ภาษาเขียน สำเนียงคล้ายภาษามลายู ชาวเลที่นี่มีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย โดยทำอาชีพประมง เช่น หาหอย แมงกะพรุน จับปลา หาหอยมุก และรับจ้างทำการเกษตร

นอกจากนี้ยังมีความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ โชคลาง และนับถือผีสางเทวดา วิญญาณบรรพบุรุษ แต่ปัจจุบันชาวเลบางกลุ่มได้หันมานับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามบ้างแล้ว

ชาวเลยังมีประเพณีที่สำคัญนั่นก็คือ ประเพณีลอยเรือชาวเล เป็นพิธีกรรมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ดำรงเผ่าพันธุ์สืบต่อกัน และเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคี การลอยเรือเชื่อว่าจะขจัดความทุกข์และโรคภัยที่มาเบียดเบียนรวมถึงเป็นการลอยความไม่ดีของร่างกายออกไป เพื่อนำไปทิ้งไม่ให้กลับมาสู่ร่างกายและหมู่บ้าน ที่สำคัญที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีลอยเรือของชาวเลในภูเก็ตอีกด้วย

เกาะสิเหร่

เกาะสิเหร่

ศูนย์วัฒนธรรมชาวไทยใหม่เกาะสิเหร่ โดยเป็นความร่วมมือของโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต เทศบาลตำบลรัษฎา และวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ก่อสร้างขึ้นเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตของชาวไทยใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีประเพณีวัฒนธรรมที่เก่าแก่ และมี ประเพณีเฉพาะ มีเนื้อที่ 4 ไร่เศษ ใกล้ทางเข้าแหลมตุ๊กแก ม.4 ต.รัษฎา รูปแบบอาคารออกแบบเป็นลอบดักปลาของชาวเล เพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวเล นอกจากเป็นการบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของชาวไทยใหม่ และประวัติความเป็นมาแล้ว ที่นี่ยังเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ที่สำคัญยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างชาติด้วย

ที่ตั้ง : ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.