Featured Lifestyle Visit

ศาลเจ้าแม่ย่านาง (อ๊ามซัมเทียนเฮวกึ๋ง)

ศาลเจ้าแม่ย่านาง (อ๊ามซัมเทียนเฮวกึ๋ง)
ศาลเจ้าแม่ย่านาง หรือ ศาลเจ้าซัมเทียนเฮวกึ๋ง ตั้งอยู่บริเวณถนนกระบี่ ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2396 โดยหลิ่มบุนซุ่น ชาวภูเก็ตนิยมไปนมัสการแม่ย่านางเรือ มีความศักดิ์สิทธิ์ด้านการเดินเรือทางทะเลทั่วไป สามารถปัดเป่าให้พ้นภัยวิบัติได้

ศาลเจ้าแม่ย่านาง (อ๊ามซัมเทียนเฮวกึ๋ง)

เจ้าแม่ย่านาง หรือ มาจ๋อโป๋ เป็นเทพคุ้มครองทะเล ชาวเรือให้ความนับถือมาก ลักษณะของประติมากรรมจะมีอิริยาบถในท่านั่ง สวมเครื่องแบบขุนนาง มีใบหน้าสีชมพู มือถือจ๊าวป๊างไว้ทั้ง 2 มือ ลักษณะการสร้างช่างจะคิดแบบตามจินตนาการของตน ซึ่งต้องอาศัยแบบจากประวัติหรือตำนาน จะมีส่วนคล้ายเหมือนกับการสร้างพระพุทธรูปของไทย คือ ช่างไทยมิได้ยึดรูปพระองค์จริงของพระพุทธเจ้า หากแต่สร้างขึ้นตามอุดมคติของศิลปิน การมีใบหน้าสีชมพู มีความหมายคล้ายกับการใช้สีที่เป็นสิริมงคล สีชมพูแสดงถึงความมียศศักดิ์ โชคลาภ และความอุดมสมบูรณ์เป็นสีแห่งธาตุไฟ ซึ่งช่างผู้สร้างใช้สีตามจินตนาการจากประวัติของมาจ๋อโป๋ที่เล่าสืบต่อกันมา

ศาลเจ้าแม่ย่านาง (อ๊ามซัมเทียนเฮวกึ๋ง)

ศาลเจ้าแม่ย่านาง (อ๊ามซัมเทียนเฮวกึ๋ง)

ศาลเจ้าแม่ย่านาง (อ๊ามซัมเทียนเฮวกึ๋ง)

ศาลเจ้าแม่ย่านาง (อ๊ามซัมเทียนเฮวกึ๋ง)

Response code is 404

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.