Visit

ป่าชายเลน … ป่าแห่งชีวิต

เมื่อครั้งที่เกิดภัยสึนามิ ได้ยินคำบอกเล่าจากจากชาวบ้านที่รอดชีวิตมาได้ ถึงความสำคัญของระบบนิเวศน์ป่าชายเลนเอาไว้ว่า..ป่าชายเลนได้ช่วยชีวิตเอาไว้ ถ้าไม่มี เราก็ตาย..ซึ่งเป็นการเตือนให้เราระวังภัยธรรมชาติ เพราะแต่เดิมเราไม่เคยสนใจ ไม่เคยมีความรู้ ป่าชายเลนช่วยได้เยอะ ถ้าไม่มีป่าโกงกาง หมู่บ้านจะพังหมด เพราะรากไม้ค้ำยึดดินไว้กันทะเลซัด …”

ป่าชายเลนคืออะไร ?  ป่าชายเลน คือ ระบบนิเวศที่ประกอบไปด้วยพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ หลายชนิด ดำรงชีวิตร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่เป็นดินเลน น้ำกร่อย และมีน้ำทะเลท่วมถึงอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นจึงพบป่าชายเลนปรากฏอยู่ทั่วไปตามบริเวณที่เป็นชายฝั่งทะเล ปากแม่น้ำ ทะเลสาบ และ รอบเกาะแก่งต่างๆ ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล พันธุ์ไม้ที่มีมากและมีบทบาทสำคัญที่สุดในป่าชายเลน คือ ไม้โกงกาง ป่าชายเลนจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “ป่าโกงกาง”

“บางคนเข้าใจว่าทุกที่ที่มีทะเลจะต้องมีป่าชายเลนซึ่งเป็นความคิดที่ผิด เพราะป่าชายเลนจะมีเฉพาะในเขตร้อนเท่านั้นรวมทั้งการขึ้นลงของน้ำก็มีส่วนในการสร้างความสมดุลให้ป่าชายเลนอย่างมาก ป่าชายเลนในแถวสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีส่วนสำคัญมากในการอยู่รอดของเหล่าสัตว์น้ำ อย่าลืมว่าน้ำเสียที่ปล่อยออกอาจปนเปื้อนในดินเร็วมาก ซึ่งมีผลต่ออัตราการอยู่รอดของต้นโกงกาง ต้นลำพูทะเลหรือต้นอื่นที่เราปลูกอย่างเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นโครงการปลูกป่าชายเล่นที่หลายภาคส่วนได้ร่วมกันทำเป็นสิ่งที่ดีและน่าจะส่งเสริมการปลูกไปเรื่อยๆ”

ป่าชายเลน

ป่าชายเลน

 ป่าชายเลน ในพื้นที่จังหวัดภเก็ต เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ยังคงรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างป่าชายเลนเอาไว้ โดยสำนักอนุรักษณ์ทรัพยากรป่าชายเลน สถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 23 จังหวัดภูเก็ต ภายใต้โครงการพัฒนาสวนรวมพันธุ์ไม้ป่าชายเลน เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว และเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ และยังเล็งเห็นถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรให้ควบคู่และคงอยู่กับการพัฒนาเมืองให้คู่กัน โดยยังคงรักษาธรรมชาติเอาไว้ ายเลนเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งในด้านการป่าม้ การประมงและ สิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันป่าชายเลนได้ถูกทำลายลงด้วยกิจกรรมต่างๆ อยู่เป็นประจำ ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องหาแนวทางในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนให้ได้ผลเต็มที่ตลอดไป และในขณะเดียวกันก็ไม่เป็นการทำลายระบบนิเวศด้วย หรืออีกนัยหนึ่ง ก็คือ การจัดการทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ยั่งยืนต่อไป

พวกเราส่วนใหญ่อยู่ในเมืองใหญ่ จึงมักไม่ค่อยทราบว่า ความสำคัญของป่าชายเลนมีมากแค่ไหน .. แต่สำหรับผู้คนที่ต้องพึ่งพาผืนป่าชายเลน จะตระหนักดีว่า ทำไมจึงมีคำกล่าวว่า “ป่าชายเลน .. ป่าแห่งชีวิต”

ป่าชายเลน

ป่าชายเลน

ป่าชายเลน

ป่าชายเลน

ป่าชายเลน

ป่าชายเลน

ป่าชายเลน

ป่าชายเลน

ป่าชายเลน

ป่าชายเลน

ป่าชายเลน

ป่าชายเลน

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.