เรียนภาษา ที่โรงเรียนภาษาภูเก็ตไชเนนซิส (PCIS)
Featured Student

เรียนภาษา ที่โรงเรียนภาษาภูเก็ตไชเนนซิส (PCIS)

ปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ  ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น  เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  การคิด  สังคม  เศรษฐกิจ  มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น  และมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิต

โรงเรียนภาษาภูเก็ตไชเนนซิส หรือ PCIS จังหวัดภูเก็ต เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น

  • ภาษาจีนกลาง
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาเกาหลี
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาสเปน
  • ภาษารัสเซีย
  • ภาษาไทย (สำหรับชาวต่างชาติ)

โดยเจ้าของภาษาที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมให้คำปรึกษาด้านการเรียน นอกจากนี้ยังมีวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา พร้อมห้องทดลองวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงคอร์สติวสอบต่างๆ โรงเรียนภาษาภูเก็ตไชเนนซิส เปิดมากว่า 10 ปี และได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนและผู้ปกครอง ภายใต้การบริหารโดย อาจารย์ศิริกุล บุตรรัตน์ หรืออาจารย์น้อง และ ผู้ช่วยผู้จัดการ โดยอาจารย์พฤกษวรรณ เผ่าหฤหรรษ์ หรืออาจารย์บี และที่ปรึกษาโดยรองศาสตราจารย์ภูวดล บุตรรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

PCIS

PCIS

ส่วนเทคนิคการสอนของที่นี่ ยึดหลักการสอนที่ถึงแก่นและเป็นกันเอง สนุกสนาน ให้ผู้เรียนเกิดความชอบและรู้สึกรักในสิ่งที่เรียน จึงทำให้ เด็ก ๆหลายคนที่เรียนจากที่นี่ประสบความสำเร็จทั้งในการสอบเข้าทั้ง ม.1 ม. 4 การสอบเก็บคะแนน สอบเลื่อนชั้น  และระดับอุดมศึกษากันมากมาย

โดยที่นี่มีอาจารย์ผู้สอนประมาณ 20 คน มีการเรียนการสอนทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม โดยเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงระดับปริญญตรีและบุคคลทั่วไป ภายใต้ปณิธานที่ว่า “อยากให้ภูเก็ตมีโรงเรียนที่ดีและมีคุณภาพ ” 

ส่วนบรรยากาศในห้องเรียนก็สะดวก สะอาดและปลอดภัย โดยขณะนี้โรงเรียนได้ทำการปรับปรุงโรงเรียนใหม่ทั้งหมดทั้งภายในและภายนอก

PCIS

pcis

ติดตามผลงานของโรงเรียนและรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ 
โรงเรียนภาษาภูเก็ตไชเนนซิส (PCIS)
123/3-5 ถ.ปฏิพัทธ์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร. (076) 354272 , 086-9488449 , 086-9504884
เฟซบุ๊ค : www.facebook.com/pcisschool
Instagram : pcis_school
Line : pcis

pcis

pcis

pcis

pcis

PCIS

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.