Featured Lifestyle Visit

ศาลเจ้าฮกหงวนก้ง (อ๊ามจ้อซูก้ง)

ศาลเจ้าฮกหงวนก้ง

เดิมชาวจีนที่มาทำเหมืองแร่ดีบุกในจังหวัดภูเก็ต ได้อัญเชิญรูปแกะสลักท่านจ้อซือก้งมาจากเมืองจีน ซึ่งได้นำไปประดิษฐานไว้ที่ศาลเจ้าเล็กๆ ด้านหลังโรงแรมถาวร ต่อมาได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ศาลเจ้าขึ้น

ศาลเจ้าฮกหงวนก้ง

แต่ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของท่านจ้อซือก้ง กิมซิ้นของท่านไม่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้เลย จึงทำผู้คนเกิดความเลื่อมใสศรัทธายิ่งขึ้น จึงได้อัญเชิญกิมซิ้นท่านจ้อซือก้งไปประดิษฐานไว้ที่ศาลเจ้ากวนอิมเป็นการชั่วคราว และชาวบ้านที่มีความเลื่อมใสศรัทธาก็ร่วมแรงร่วมใจก่อสร้างศาลเจ้าขึ้นมาใหม่ ชื่อว่าศาลเจ้าฮกหงวนก้ง เมื่อสร้างศาลเจ้าเสร็จก็ได้อัญเชิญกิมซิ้นขององค์จ้อซือก้งมาประดิษฐานไว้ ที่ศาลเจ้าฮกหงวนก้งและเป็นประธานศาลเจ้า ศาลเจ้าฮกหงวนก้ง หรือในอีกชื่อคือ อ๊ามจ้อซูก้ง นี้สร้างมาแล้วประมาณ 80 ปี

ศาลเจ้าฮกหงวนก้ง ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนตลิ่งชัน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา

ศาลเจ้าฮกหงวนก้ง

ศาลเจ้าฮกหงวนก้ง

ศาลเจ้าฮกหงวนก้ง

ศาลเจ้าฮกหงวนก้ง

Response code is 404

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.