Beauty & Wellness Featured

กายภาพบำบัด ฉลองรวมแพทย์สหคลีนิค

กายภาพบำบัด ฉลองรวมแพทย์สหคลีนิค

กายภาพบำบัด (Physical Therapy) วิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน รักษา และจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของกล้ามเนื้อ กระดูก และเอ็น ซึ่งเกิดขึ้นจากสภาพและภาวะในทุกช่วงของชีวิต กายภาพบำบัดจะทำการรักษา โดยนักกายกายภาพบำบัดหรือภายใต้การดูแลและแนวทางของนักกายภาพบำบัด โดยการตรวจร่างกายเพื่อประกอบการวินิจฉัยและให้การรักษาต่อไป

สำหรับประเทศไทยตามพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2547 ได้ให้ความหมายของวิชาชีพกายภาพบำบัดไว้ว่า “เป็นวิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจประเมิน การวินิจฉัย และการบำบัดความบกพร่องของร่างกาย ซึ่งเกิดเนื่องจากภาวะของโรคหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ การป้องกัน การแก้ไขและการฟื้นฟูการเสื่อมสภาพความพิการของร่างกาย รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด หรือการใช้อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด”

จุดเริ่มต้นของเวชศาสตร์ฟิ้นฟูในประเทศไทยนั้น เริ่มต้นขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยพลตรีนายแพทย์ขุนประทุมโรคประหาร ซึ่งปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้นำวิธีธาราบำบัดมาใช้รักษาผู้ป่วยเป็นครั้งแรก ต่อมาก็ได้มีการเริ่มงานทางด้านกายภาพบำบัดขึ้นที่โรงพยาบาลศิริราช และได้ก่อตั้งเป็นภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด ขึ้นที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อปี พ.ศ. 2507 และหลังจากนั้นเพียง 1 ปี ก็มีการก่อตั้งโรงเรียนกายภาพบำบัด สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด ขึ้นในปี พ.ศ. 2508 ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ในขณะนั้น แห่งแรกของประเทศขึ้น และพัฒนาจนเป็นคณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ และปัจจุบัน คือ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

กายภาพ

กายภาพ

สำหรับจังหวัดภูเก็ต ผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ กระดูก เอ็นหรือกล้ามเนื้อ สามารถเข้ารับการรักษาหรือขอคำปรึกษาได้ที่ “ฉลองรวมแพทย์สหคลีนิค” โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและนักกายภาพบำบัดที่มากด้วยประสบการณ์ คอยให้คำแนะนำและทำการรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยตลอดจนการกดจุดรักษาเฉพาะที่ พร้อมติดตามผลจากแพทย์และนักกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง

กายภาพ

ฉลองรวมแพทย์สหคลีนิค 

39/4 หมู่ 9 ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-282468, 081-787 8279, 080-041 2349

สามารถดูรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://phuketindex.com/chalongmdc/

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.