“วัดเจริญสมณกิจ” หรือวัดหลังศาล เป็นอีกวัดหนึ่งที่ได้รับความศรัทธาจากชาวพุทธในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง และประชาชนส่วนใหญ่ยังนิยมเลือกฟังเทศน์ ฟังธรรม ที่วัดหลังศาลเช่นกันเพราะมี