วัดลัฏฐิวนาราม ตั้งอยู่เลขที่ 53 บ้านโคกโตนด ถนนเจ้าฟ้า หมู่ที่ 8 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 20 ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกติดต่อกับที่นาชาวบ้าน ทิศใต้ติดต่อกับคูน้ำ

“วัดมงคลนิมิตร” เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ 3 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต บริเวณใกล้เคียง ทิศเหนือติดต่อกับเขตสวนของเอกชน ทิศใต้ติดต่อกับถนนดีบุก ทิศตะวันออกติดต่อกับถนนเทพกระษัตรี ทิศตะวันตกติดต่อกับถนนเยาวราช

เรื่อง : วรรณฤดี ดวงเกิด  ภาพ : สิริพงษ์ มุกดา ภูเก็ตนอกจากมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายแล้ว ที่นี่ยังมีแหล่งธรรมะที่สวยงามไม่แพ้ไปกว่าที่อื่นนั่นก็คือวัดค่ะ วัดเป็นศูนย์รวมของชาวพุทธ แน่นอนชาวพุทธศาสนิกชนทุกคนย่อมหนีไม่พ้นวัด ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญต่างๆ และที่สุดท้ายของชาวพุทธก็ต้องจบที่วัดนั่นเอง

วัดวิชิตสังฆาราม (สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย) วัดสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2461 ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดเกี่ยวกับการสร้างวัด ชาวบ้านเรียกว่า “วัดควน” มาตั้งแต่แรกที่สร้างวัด ต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2477

วัดเขารังสามัคคีธรรม (หรือสำนักสงฆ์เขารัง) ตั้งอยู่บนเนินเขารัง จังหวัดภูเก็ต มีจุดเด่นอยู่ที่พระพุทธรูปสีทองขนาดใหญ่