ในสภาวะที่คนเราต้องตรากตรำทำงานวันละหลายชั่วโมง ซึ่งอาจส่งผลให้สภาพร่างกายเหนื่อยล้าและจิตใจเกิดความบั่นทอนนั้น วิธีการหนึ่งที่รวมเอาการบริหารกายและการฝึกฝนจิตใจไว้ได้ในที่เดียวกัน นั่นคือ การฝึกโยคะ