Featured People Visit

ในหลวงเสด็จเมืองภูเก็ต

ในหลวงเสด็จเมืองภูเก็ต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมจักรีวงศ์ ทรงพระปรีชาสามารถในการบริหารประเทศไทย ทรงเป็นพุทธมามกะ เป็นอัครศาสนูปถัมภก ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ด้วยพระราชหฤทัยที่พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ จึงทรงเป็นที่เคารพเทิดทูนของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จประพาสจังหวัดภูเก็ตรวม 4 ครั้ง ดังนี้ 

เสด็จฯ ครั้งที่ 1

ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2502 พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จฯ ข้ามช่องแคบปากพระด้วยแพขนานยนต์ จากท่านุ่น จังหวัดพังงาถึงท่าฉัตรไชยจังหวัดภูเก็ต เวลา 16.๐๐ น. และประทับแรม ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2502และทรงเสด็จฯ เยี่ยมราษฎร ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต – เสด็จฯ ทอดพระเนตรกิจการเหมืองเจ้าฟ้า ตอนบ่ายเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรอำเภอถลาง ณ โรงเรียนวัดพระนางสร้าง และหาดสุรินทร์

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2502 เสด็จฯ ทรงปล่อยกุ้งหัวโขนที่ท่าเรือเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรหมู่บ้านชาวเลที่บ้านราไวย์ ทอดพระเนตรการซ่อมเรือหาปลา ทรงดนตรีร่วมกับคณะมิตรศิลป์ของสมาคมนายเหมืองภูเก็ตและทอดพระเนตรการแสดงรองเง็งของชาวเล

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2502 เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเยี่ยมราษฎรตำบลป่าตองและทอดพระเนตรน้ำตกวังขี้อ้อน ในตอนบ่ายเสด็จฯ วัดมงคลนิมิตร ทอดพระเนตรพระพุทธรูปทองคำโบราณศิลปะสุโขทัยเสด็จฯ วัดพระทอง พร้อมทั้งพระราชทานลายพระหัตถ์ โดยย่อว่า ภ.ป.ร. ประดิษฐานเหนือประตูทางเข้าพระวิหารหลวงพ่อพระทองและเสด็จฯ เยี่ยมราษฎร ณ ตำบลป่าคลอกชมป่าชายเลน ที่หาดท่าหลา

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2502 เสด็จฯ ไปจังหวัดพังงา

เสด็จฯ ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2510 เสด็จฯ ประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทรเสด็จฯ ประกอบพิธีปิดทองและทรงเจิมช่อฟ้าอุโบสถวัดเจริญสมณกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกราบบังคมทูลเบิกตัวผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนก่อสร้างอุโบสถ พระครูสถิตบุญญารักษ์ รองเจ้าอาวาสวัดเจริญสมณกิจ ถวายพระพิมพ์ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับนโยบายพระศาสนาเสด็จฯ ประกอบพิธีเปิด ”ศูนย์บริการโลหิต ตึกเลิศโภคารักษ์” ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เสด็จฯ ครั้งที่ 3

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2511 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตามเสด็จฯ ทรงพระราชทาน ”พระพุทธนวราชบพิตร” เพื่อเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ ชมพระบารมีที่หน้าศาลากลางจังหวัด

ตอนบ่ายเสด็จฯ เยี่ยมโรงถลุงแร่ดีบุกของบริษัทไทยซาร์โก้เสด็จฯ ทอดพระเนตรอ่าวป่าตองและเสด็จฯ ทรงลงพระปรมาภิไธย”ภูมิพลอดุลยเดช” ไว้ ณ ราชปาทานุสรณ์ วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2511 เสด็จฯ โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากสนามสุระกุล ไปยังสนามบินภูเก็ตเพื่อเปลี่ยนขึ้นประทับเครื่องบินทหาร ไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วเสด็จฯ กลับมาขึ้นเครื่องบินพระที่นั่งที่ภูเก็ต เพื่อเสด็จฯ นิวัติกรุงเทพมหานคร

ภาพในหลวงทรงประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี - ท้าวศรีสุทร พ.ศ.2510
ภาพในหลวงทรงประกอบพิธีเปิดอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุทร พ.ศ.2510

เสด็จฯ ครั้งที่ 4

วันจันทร์ 16 เมษายน 2516 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ เสด็จฯ ประทับเครื่องบินพระที่นั่งถึงสนามบินภูเก็ตทรงมีพระราชปฏิสันถารกับข้าราชการและประชาชนเสด็จฯ วางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี – ท้าวศรีสุนทร เสด็จฯ ท่าเรือบริษัทไทยซาร์โก้ เสด็จประทับเรือหลวงจันทรเยี่ยมราษฎร ณ เกาะนาคาน้อย ทรงพระราชทานเสื้อผ้าและสิ่งของแก่คนชรา เสด็จ ฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 ในหลวงเสด็จเมืองภูเก็ต

 

และตลอดเวลาจนถึงปัจจุบันพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวภูเก็ตมาโดยตลอด นำมาซึ่งความปลาบปลื้มปิติของพสกนิกรชาวภูเก็ตสืบไป

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.