Featured Lifestyle Visit

วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)

วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)

วัดฉลอง เป็นวัดเก่าแก่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าตั้งขึ้นเมื่อใด บ้างก็สัณนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 โดยชาวบ้านที่หลบหนีภัยสงครามพม่าที่เข้าตีเมืองถลาง อพยพมาที่ บ้านฉลองและตั้งหลักแหล่งทำมาหากินที่นี่ ได้ร่วมกันจัดตั้งวัดเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยอาราธนาพระภิกษุซึ่งเป็นที่นับถือและเลื่อมใสของชาวบ้านมาเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดฉลอง เรียกว่า “ พ่อท่านเฒ่า ” ต่อมาหลวงพ่อแช่มซึ่งเป็นลูกศิษย์ศึกษาวิปัสสนาธุระจากพ่อท่านเฒ่าจนเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทางวิปัสสนาธุระเป็นอย่างสูง ขึ้นเป็นเจ้าอาวาส หลวงพ่อแช่มมีชื่อเสียงการปรุงสมุนไพร และรักษาโรค เข้าเฝือกผู้ป่วยกระดูกหัก เคยปลุกเสกผ้าประเจียดคุ้มครองชาวบ้านให้รอดพ้นจากการโจมตีของกลุ่มโจรอั้งยี่ จึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของคนทั่วไป แม้ท่านจะมรณภาพไปนานแล้วก็ยังผู้คนแวะเวียน ไปนมัสการรูปเหมือนของท่านมิได้ขาด วัดฉลอง ต่อมาได้รับพระราชทานนามว่า “วัดไชยธาราราม”

วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)

วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)

การเดินทางไปยังวัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราราม

วัดฉลอง ตั้งอยู่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ห่างจากอำเภอเมืองภูเก็ต ระยะทาง 8 กิโลเมตร ทางหลวงหมายเลข 4021 ผ่านสนามกีฬาสุระกุล เลี้ยวซ้ายไปห้าแยกฉลอง

กิจกรรมที่น่าสนใจในวัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราราม

1.ไหว้พระ 2.ถ่ายรูป 3.ปฏิบัติธรรม 4.ทำบุญ

ประเพณีที่น่าสนใจของวัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราราม

งานประจำปี ณ อุโบสถวัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) กำหนดจัดงานประจำปีวัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) ในช่วงปลายเดือนมกราคม ของทุกปี รวม 7 วัน 7 คืน และพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ณ อุโบสถวัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) ทั้งนี้เพื่อให้ศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาได้เคารพสักการะหลวงพ่อแช่มรวมถึงได้ร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตลอดจนได้ร่วมชมและร่วมสนับสนุนสินค้าพื้นเมืองภูเก็ตตลอดจนศิลปวัฒนธรรมการแสดงต่างๆ ของภาคใต้

วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)

วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)

วัดฉลอง

Response code is 404

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.