Featured Lifestyle Visit

วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)

วัดวิชิตสังฆาราม

วัดวิชิตสังฆาราม (สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย) วัดสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2461 ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดเกี่ยวกับการสร้างวัด ชาวบ้านเรียกว่า “วัดควน” มาตั้งแต่แรกที่สร้างวัด ต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2477 มีพื้นที่ตั้งวัดเป็นไหล่เขา ได้ปลูกสร้างอาคารเสนาสนะตามไหล่เขา ซึ่งแบ่งเป็น 3 ชั้น ลดหลั่นกัน คือ ชั้นที่ 1 เป็นที่ตั้งศาลาการเปรียญ ชั้นที่ 2 เป็นที่ตั้งอาคารเรียนพระปริยัติธรรม ชั้นที่ 3 เป็นที่ตั้งอุโบสถ หอประดิษฐานหลวงพ่อขาว และหมู่กุฏิสงฆ์

ที่ตั้ง : ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)

วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)

วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)

วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)

วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)

วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)

วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)

วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)

วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)

วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)

วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.