Featured Lifestyle Visit

วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)

วัดวิชิตสังฆาราม

วัดวิชิตสังฆาราม (สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย) วัดสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2461 ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดเกี่ยวกับการสร้างวัด ชาวบ้านเรียกว่า “วัดควน” มาตั้งแต่แรกที่สร้างวัด ต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2477 มีพื้นที่ตั้งวัดเป็นไหล่เขา ได้ปลูกสร้างอาคารเสนาสนะตามไหล่เขา ซึ่งแบ่งเป็น 3 ชั้น ลดหลั่นกัน คือ ชั้นที่ 1 เป็นที่ตั้งศาลาการเปรียญ ชั้นที่ 2 เป็นที่ตั้งอาคารเรียนพระปริยัติธรรม ชั้นที่ 3 เป็นที่ตั้งอุโบสถ หอประดิษฐานหลวงพ่อขาว และหมู่กุฏิสงฆ์

ที่ตั้ง : ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)

วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)

วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)

วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)

วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)

วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)

วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)

วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)

วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)

วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)

วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.