วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้)
Featured Lifestyle Visit

วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้)

วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้)

วัดลัฏฐิวนาราม ตั้งอยู่เลขที่ 53 บ้านโคกโตนด ถนนเจ้าฟ้า หมู่ที่ 8 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 20 ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกติดต่อกับที่นาชาวบ้าน ทิศใต้ติดต่อกับคูน้ำวัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้)

พื้นที่ ตั้งวัดเป็นที่ราบต่ำ สภาพแวดล้อมเป็นที่นา ถนนและคูน้ำ อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถกว้าง 7 เมตร ยาว 17 เมตร สร้าง พ.ศ. 2500 ศาลาการเปรียญกว้าง 10 เมตร ยาว 15 เมตร สร้าง พ.ศ.2480 เป็นอาคารไม้สองชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้ หอสวดมนต์กว้าง 11 เมตร ยาว 15 เมตร สร้าง พ.ศ.2482 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน กุฎีสงฆ์จำนวน 4 หลัง ส่วนมากเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน นอกจากนี้มีศาลาบำเพ็ญกุศลและฌาปนสถาน สำหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2500 พระประธานที่ศาลาการเปรียญมีผู้ถวายไว้เมื่อ พ.ศ. 2510

วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้)

วัดลัฏฐิวนาราม นับเป็นวัดโบราณสถานสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2301 ต่อมาได้โยกย้ายเสนาสนะไปสร้างวัดใหม่ขึ้นมาชื่อ “วัดไชยธาราราม” หรือ “วัดฉลอง” ทำให้ที่วัดเดิมต้องกลายสภาพเป็นวัดร้างชั่วระยะเวลาหนึ่ง ชาวบ้านเรียกบริเวณนั้นว่า “โคกวัด” ได้ใช้เป็นป่าช้าเป็นที่รกร้างป่าไม้หนาแน่น ครั้นถึงปี พ.ศ.2446 มีพระธุดงค์มาปักกลด ชาวบ้านเลื่อมใสจึงได้สร้างเสนาสนะถวาย และได้บูรณะพัฒนาขึ้นเป็นหลักฐานมั่นคงตามลำดับ จนกระทั่งได้รับการยกย่องให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างในปี พ.ศ. 2507 วัดลัฏฐิวนารามได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2500 ในด้านการศึกษาทางวัดเปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ.2500 และได้ให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประถมศึกษาขึ้นในวัด นอกจากนี้ยังจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดไว้บริการประชาชนอีกด้วย

วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้)

วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้)

วัดลัฏฐิวนาราม (วัดใต้)

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.